A degree Fahrenheit
2010

Mood video for the fashion brand, A Degree Fahrenheit by Yu Amatsu.

Cinematographer – Ryo Murakami
Director – Takeshi Fukunaga
Music – Ken Kaizu

 

CINEMATOGRAPHY